PTB.net.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Referencje

Certyfikaty, (na podstawie których działa przedsiębiorstwo), wyróżnienia:

ISO - Certyfikat ISO 9001:2000

Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Międzynarodowym Transporcie Drogowym Rzeczy nr 02181/F4/04 wystawiony dnia 30 kwietnia 2004 r. w Warszawie przez Instytut Transportu Samochodowego,

Licencja nr T- 0004819 na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy wydana 5 lutego 2003 r. przez Ministra Infrastruktury RP,

Licencja nr TU- 008426 na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy na terytorium Wspólnoty Europejskiej wydana 26 kwietnia 2004 r. przez Ministra Infrastruktury RP,


Wyróżnienie brązowym medalem "Za zasługi dla obronności kraju" - decyzja nr 613 Ministra Obrony Narodowej z dnia 17.10.2003 r.

LISTA REFERENCYJNA

1999 r.

1. Budowa drogi leśnej o długości 1 562,00 mb - na zlecenie Nadleśnictwa w Złotoryi
2. Odbudowa drogi transportu rolniczego Kondratów - Wilków na zlecenie Urzędu Gminny Męcinka

2000 r.

1. Prace dla Zakładu Kopalni Surowców Mineralnych Wilcza Góra koło Złotoryi, rozpoczęte w marcu 2000 roku i trwające do dnia dzisiejszego:
- roboty odkrywkowe kopalni bazaltu Wilcza Góra
- załadunek urobku koparkami
- transport kamienia do kruszarki ok. 40 000 ton miesięcznie
2. Rekultywacja składowiska odpadów przemysłowych -Wilków na zlecenie Przedsiębiorstwa Górniczo- Produkcyjnego "Bazalt"
3. Roboty budowlane obejmujące sieć kanalizacji , naprawę nawierzchni jezdni - Wilków, na zlecenie Przedsiębiorstwa Górniczo- Produkcyjnego "Bazalt"
4. Odbudowa drogi leśnej Parowa - Jagodzin. Roboty rozbiórkowe obejmowały:
- wycinkę drzew i zakrzywień,
- korytowanie na całej długości drogi,
- podbudowa z tłucznia i klińca kamiennego,
- łączna długość wykonanej drogi wynosi 6752m przy szerokości 3,5 m

2001 r.

1. Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych o powierzchni 4,58 ha na zlecenie Przedsiębiorstwa Górniczo - Produkcyjnego "Bazalt" w Wilkowie.
przemieszczenie 64 000,00m3 mas ziemnych,
nawieziono 9 000,00 m 3 ziemi urodzajnej, obsadzono ww. powierzchnię łączną ilością 28 000 szt. drzew i krzewów.
2. Remont z modernizacją drogi gminnej we wsi Zagrodno, na zlecenie Urzędu Gminy Zagrodno

2002 r.

1. Remont opaski brzegowej (narzut z kamienia granitowego na geowłókninę) w Ustce na zlecenie Urzędu Morskiego w Słupsku. Zakres robót obejmował:
- odtworzenie skarby wydmy zniszczonej przez sztormy przez wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie uzupełnienia narzutu kamiennego,
- wykonanie podkładu pod narzut z geowłókniny
2. NCC - Rembiszów koło Świeradowa Zdroju
- roboty odkrywkowe kopalni bazaltu
- załadunek urobku koparkami
- transport kamienia do kruszarki ok. 1 500 ton dziennie.
Prace zostały rozpoczęte dnia 2 września 2002 roku.
3. Budowa sieci kanalizacji -na zlecenie Urzędu Gminy Zagrodno
4. Rekultywacja składowiska odpadów przemysłowych o łącznej powierzchni 5,78 ha na zlecenie Przedsiębiorstwa Górniczo - Produkcyjnego "Bazalt" w Wilkowie.
5. Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w technologii STEIN RISSE wraz ze studniami prefabrykowanymi na terenie Legnickie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
6. Wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych (hangary lotnicze o rozmiarach 30m x 17m h= 10m z elementów strunobetonowych, wielkogabarytowych w ilości 15 szt.) położonych na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obszar Krzywa, wywiezienie materiału powstałego w wyniku rozbiórki oraz uporządkowanie terenu rozbiórki. Do wykonania robót użyto specjalistycznego sprzętu - dźwigów o udźwigu 45 ton.
7. Wywóz materiału powstałego w wyniku rozbiórki (załadunek gruzu o masie ok. 4.000 ton) oraz następcze jego rozplantowanie i zniwelowanie; zadanie wykonane na zlecenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
8. Budowa drogi Modlikowice - Zagrodno na odcinku 1000 m przy szerokości 3,5 m wraz ze zjazdami do posesji oraz położeniem warstwy mineralno - asfaltowej grubości 4 cm, zakupionej w ABM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo budownictwa komunikacyjnego w Legnicy.
9. Utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Pielgrzymka - Złotoryja - Zagrodno.

2003 r.

1. Udrożnienie muru oporowego na rzece Skora na zlecenie Starostwa Powiatowego Złotoryi

2004 r.

1. Transport materiałów kamiennych
2. Remonty cząstkowe na drogach powiatowych przy użyciu emulsji i grysów oraz masa na gorąco - Starostwo Powiatowe w Złotoryi
3. Udrożnienie koryta i remont muru na brzegu potoku Czerwienie, m. Rzeszówek - Starostwo Powiatowe w Złotoryi
4. Budowa domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej Typu C1 na Osiedlu "Nad Zalewem" w Złotoryi
5. Udrażnianie koryta i odbudowa muru oporowego na potoku Młynka w m. Sędziszowa - Starostwo Powiatowe w Złotoryi
6. Udrażnianie koryta rzeki Czermnica - Starostwo Powiatowe w Złotoryi
7. Remont drogi transportu rolniczego - Starostwo Powiatowe w Złotoryi
8. Remont dróg gminnych na terenie gminy Świerzawa oraz Gminy Złotoryja
9. Remont dróg leśnych w Leśnictwie Kotliska (1800 mb), Leśnictwie Ustronie (2300 mb), Leśnictwie Bielanka (1300 mb).
10. Zagospodarowanie terenu przy budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Świerzawie
11. Przebudowa ul. Krzywoustego w Złotoryi

2005 r.

1. Roboty ziemne przy realizacji zadania "Pompownia T-5 wraz z obiektami towarzyszącymi" obejmujących wykopy z załadunkiem i przewozem gruntu z:
- pól osadowych,
- zbiornika retencyjno - osadowego oraz zbiornika wyrównawczego:
2. Remonty cząstkowe na drogach powiatowych, przy użyciu emulsji i grysów (remonter), masą na gorąco
3. Remont drogi gminnej w Nowym Kościele o długości 640 mb
4. Modernizacja umocnień brzegowych - opaska brzegowa z kamienia łamanego na stopie wydmy w Ustce - Urząd Morski w Słupsku
5. Remont dróg technologicznych i zakładowych na terenie Przedsiębiorstwa Górniczo - Produkcyjnego "Bazalt" S.A. w Wilkowie
6. Remont dróg gminnych na terenie Gminy Świerzawa w miejscowościach: Nowy Kościół, Sędziszowa, Lubiechowa, Świerzawa
7. Renowacja nawierzchni trawiastej boiska osiedlowego w Złotoryi - Urząd Gminy Złotoryja
8. Prace odkrywkowe na terenie Kopalni Kruszywa Rakowice gmina Lwówek Śląski na zlecenie Zielonogórskich Kopalni Surowców Mineralnych S.A.: zdjęcie warstwy humusowo - nakładowej (w ilości co najmniej 10 000 m3) oraz jej przemieszczenie
9. Udrożnienie koryta rzeki Czermnica wraz z odbudową rowów melioracyjnych, ścian oporowych most uszkodzonych wskutek powodzi w 2001 roku w m. Sokołowiec - Starostwo Powiatowe Złotoryja
10. Udrożnienie koryta Potoku Prusickiego i remont muru oporowego Prusice - Leszczyna: Starostwo Powiatowe Złotoryja
11. Budowa drogi leśnej tłuczniowej w leśnictwie Siedlęcin - Nadleśnictwo Lwówek Śląski
12. Budowa drogi na terenie Złotoryjskiej Strefy Inwestycyjnego Rozwoju Gospodarczego - Urząd Gminy Złotoryja

2006 r.

1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Krzywa.
2. Prace remontowe na uszkodzonych w wyniku ulewnych deszczy odcinkach dróg.
3. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie administracyjnym przez Powiatowy Zarząd Dróg.
4. Remonty cząstkowe dróg emulsją asfaltową i grysem wykonywane remontem typu Patcher na terenie gminy Krotoszyce.
5. Budowa drogi ul. Podmiejskiej wraz z odwodnieniem - etap I i IV.
6. Budowa drogi gminnej Rokitnica - Wilków.
7. Remont drogi transportu rolnego na działkach nr 174 i 218 w m. Nowy Kościół o dług. 900m.
8. Budowa drogi gminnej Prusice - Wilków długości 2,5km.
9. Rozwój transgranicznego obszaru gospodarczego Euroregionu Nysa - rozbudowa infrastruktury podstrefy Złotoryjskiej Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - etap I.
10. Rozwój gospodarzy pogranicza. Rozbudowa infrastruktury technicznej na LSSE Podstrefa Złotoryja.
11. Remont drogi transportu rolniczego Sokołowiec - Nowy Kościół długości 1700m.
12. Roboty cząstkowe dróg gminnych.
13. Wykonanie remontów cząstkowych na drogach powiatowych przy użyciu emulsji i grysów (remontem).

2007 r.

1. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem pasa drogowego i terenu przyległego, planu zadrzewienia dla drogowego szlaku komunikacyjnego, likwidacji i rekultywacji zbędnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie wsi Krajów, gmina Krotoszyce, powiat legnicki.
2. Przebudowa ul. Wrocławskiej i Zamkowej w miejscowości Legnica.
3. Modernizacja dróg osiedlowych w Brochocinie i odprowadzenie wód opadowych.
4. Stan zero hali i budynku socjalno-biurowego, stan surowy otwarty budynku socjalno-biurowego, parking oraz sanitarne sieci zewnętrzne w budowanej przez Zamawiającego w Błoniach gmina Miękinia, hali magazynowej wraz z zapleczem biurowo-socjalnym.
5. Dobudowa świetlicy i budowa infrastruktury dla rozwoju gospodarstw agroturystycznych w Biegoszowie.
6. Budowa dróg dojazdowych oraz sieci zewnętrznych do obiektów handlowych w Zgorzelcu Łagowie.

2008 r.

1. Wykonanie remontów cząstkowych na drogach powiatowych, przy użyciu emulsji i grysów.
2. Kompleksowe roboty budowlano- montażowe przy realizacji Inwestycji związanej z budową zakładu do produkcji rur betonowych.
3. Roboty budowlane polegające na realizacji Rozbudowy Polkowickiego Oddziału Serwisowo-Remontowego RUDA - Polkowice ul. Strefowa 8- działki nr 83/25, 83/30, 83/65.
4. Wykonanie prac budowlanych Biedronka w Złotoryi.
5. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem pasa drogowego i terenu przyległego na terenie wsi Krajów, gmina Krotoszyce, powiat legnicki.
6. Wykonanie remontów cząstkowych na drogach powiatowych przy użyciu emulsji I grysów (patcher).
7. Przebudowa ul. Zimowej wraz z budowa garaży i oświetleniem.
8. Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Staszica-I etap.

2009 r.

1. Turystyczne zagospodarowanie Złotoryi. Odbudowa historycznego układu urbanistycznegorea; izowanego w ramach zadania pn.Rozwój turystyczny pogranicza. Turystyczne zagospodarowanie Złotoryi i Mimonia.
2. Budowa drogi na terenie przeznaczonym pod rozwój gospodarczy TAG w Okmianach, od km 0+200 do km 1+328 etap II oraz budową skrzyżowania drogi krajowej Nr 4 z drogą gminną TAG 9 działka Nr 450/33) w Okmianach etap III.
3. Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Szkolnej w Złotoryi z zagospodarowaniem terenu ulic Szkolnej, Chopina, Rynek, Solna.
4. Odbudowa drogi gminnej w Wojcieszynie, działki nr 669 I 670.
5. Odbudowa drogi gminnej w Pielgrzymce, działki nr 1048/1 I 1048/2.
6. Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2629D w m. Brochocin uszkodzonego przez wody roztopowe 2005r.
7. Wykonanie rowów odwadniających oraz budowa już istniejących rowów na tereniw Stawu osadowego Lena- 2 o łacznej długości około 6300 mb.
8. Rwitalizacja terenów zielonych przy ul. Staszica -II etap.
9. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 317 o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Zagrodno.
10. Rewitalizacja obszaru Satrego Miasta Złotoryja.
11. Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu - MOJE BOISKO-ORLIK 2012. 12. Remont drogi gminnej w m. Michów działka 356/8
13. Remont drogi krajowej nr 3 odc. Radomierz – Jelenia Góra
14. Budowa drogi z odwodnieniem ul. Kopaczy w Złotoryi

2010 r.

1. Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego - zagospodarowanie kąpieliska zalew w Złotoryi.
2. Remont drogi gminnej nr 004472 D w Ulesiu: droga do obwodnicy Nr 3-1045.
3. Rewitalizacja obszaru Starego Miasta Złotoryja – etap II – rewitalizacja placu Rynek oraz ulicy Górnej w Złotoryi.
4. Remonty cząstkowe dróg bitumicznych.
5. Remont drogi gminnej do miejscowości Dobroszów.
6. Roboty budowlane polegające na budowie drogi o nawierzchni asfaltowej na terenie LSSE Podstrefa Prochowice.
7. Przebudowa drogi ul. Broniewskiego w Złotoryi wraz z oznakowaniem trasy rowerowej.
8. Remont dróg gminnych w m. Osetnica (działki nr 277/9, 278/12) oraz w m. Jaroszówka (działki nr 267/2. 269/11).

2011 r.

1. Utwardzanie nawierzchni pod ciągi piesze wzdłuż ul. Broniewskiego w Złotoryi